DĨA LÓT CHÉN MINH LONG 15.5 CM DAISY LYS TRẮNG NGÀ

13.200